سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس 
مدیریت بخش علوم قرآن و حدیث  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
کتابخانه آیت الله نجفی 
محقق 
 
 
علمی تحقیقی 
همکاری 
مجله حوزه  
سردبیر  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجله های میقات و علوم حدیث  
عضو هیأت تحریریه  
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله نقد کتاب  
سردبیر  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پايگاه نهم شکاری 
مسؤول عقیدتی و سیاسی  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و حديث 
تدریس 
حوزه علميه قم - مشهد 
مدرس 
 
 
لمعه، رسايل، ادبيات 
تدریس 
دانشكده ادبيات 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و حديث 
تدریس 
تربيت مدرس 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و حديث 
تدریس 
دانشكده اصول دين 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و حديث